SVET ZAVODA

Naloge:

  • sprejema program razvoja šole, letni delovni načrt in poročilo o njegovi uresničitvi,
  • sprejema oz. potrjuje finančni načrt šole in poslovno poročilo,
  • imenuje in razrešuje ravnatelja šole,
  • druge naloge, določene z zakonom in aktom o ustanovitvi.

 

Predsednica Sveta šole je gospa Tjaša Peček

 

PREDSTAVNIKI DELAVCEV

Tjaša Peček

Franja Senčič

Maja Serdinšek

Stanislav Črnko

Špelca Bratuša

 

PREDSTAVNIKI USTANOVITELJA

Maja Majal

Vesna Dužič

Branka Atelšek

 

PREDSTAVNIKI STARŠEV V  SVETU ZAVODA

Vanja Žmak, predsednica Sveta staršev

Andreja Jarc

Danijela Železinger