Zgodovinski pregled šolstva v Jarenini 1761 – 2006


11.7.1761 – prvi podatki o šoli v Jarenini ; poučeval je Janez Jurij Gutman
17.8.1802 – drugi podatek o obstoju šole v Jarenini ; dokument govori o starosti šolskega mojstra Jakoba Zinauerja, star je bil že 70 let, ki že 40 let poučuje v Jarenini.
– leta 1816 so na prostoru mežnarjeve hiše sezidali enonadstropno zgradbo, v kateri sta bila dva razreda, dve stanovanji in dva kletna prostora. Zaradi uporabe svežega lesa so se po treh letih stropovi udrli -popravilo se je odlagalo do leta 1835. – Pouk v šoli je bil v nemščini, otroke iz nevšolanih občin pa so občasno poučevali v slovenščini. župnik Franz Tscheppe (Čepe) je uvedel nedeljsko šolo, v kateri so se učili branja v slovenščini in osnov računstva.
– Od jeseni 1816 leta je bila šola dvorazrednica. Število otrok se je povečalo na 200. Verouk je bil v slovenščini.
1837 je okrožni šolski odbor razdelil prvi razred na dva dela.
1847 je bil Karel Udl imenovan za vzornega učitelja, šola pa za vzorno šolo.
1868 in 1869 leta je bila uvedena osemletna šolska obveznost
1872 je bil z zakonom uveden pouk ročnih del. Takrat je na šolo bila sprejeta prva učiteljica Anna Komauer.
– Decembra 1872 je bil uveden 3. razred – šola je postala trirazrednica. Učni jezik je bil slovenski, drugi deželni jezik pa je bil nemški, ki se je poučeval na osnovi slovenskega.
1877 je bil uveden kmetijski nadaljevalni pouk Obiskovali so ga mladeniči, ki so šolsko obvezo že izpolnili. Izobraževali so se v računstvu, pisanju spisov in poljedelstvu. Zaradi slabega obiska so ga konec 1886. leta ukinili.
– Učenci višjega oddelka drugega razreda so imeli pouk sadjarstva.
1882 je hranilnica šoli odstopila 350 klaftrov zemlje,na kateri so vzgajali sadne sadike. Vsak deček je ob zaključku šolanja dobil eno ali dve sadiki, ostale pa so lahko kupili le jareninski kmetje – širitev kulturnega sadjarstva
1883 je Josef Slekovec 260 m2 velik zelenjavni vrt preoblikoval v šolski vrt.
1887 se je redno začela zapisovati šolska kronika. V tem letu je bila šola imenovana za štirirazrednico.
4. 7.1891 je imelo Učiteljsko društvo za okolico Maribor zborovanje v Jarenini. Josef Slekovec je imel na zborovanju govor v slovenskem jeziku. V celoti je zapisan v šolski kroniki – prvi zapis v slovenskem jeziku.
1893 se je šola razširila v petrazrednico. Uvedene so bile konference.
1900/01 v mesecu maju je krajevni ŠS določil,da bo učni jezik v 5. razredu izključno nemški; – 3. novembra je bila otvoritev in blagoslovitev nove šolske stavbe z dvema učilnicama na prostoru sedanje lokacije šole;
1901/02 – določena je bila razporeditev učencev : 1. razred (prvo šolsko leto); 2. razred (drugo in tretje šolsko leto); 3. razred (četrto šolsko leto); 4. razred (peto,šesto,sedmo in osmo šolsko leto);
1902/03 v zimskem semestru se je začelo poučevati v nemščini kot drugem deželnem jeziku; Pisne naloge učencev so se ocenjevale z ocenami zelo uspešno (1), uspešno (2), manj uspešno (3), neuspešno (4); Na šolski vrt so namesti telovadno orodje.
1905/06 poskusno se uvedejo dvomesečne glavne počitnice med 15. 7. in 15. 9. neprimerne za podeželje, zato so bile prestavljene na čas med 1.9. in 1.11.
1906/07 začetek pouka se je premaknil na 1. julij;
1913/14 – prvi celotni zapis kronike v slovenskem jeziku.
1917/18 ob pojavu deklaracijskega gibanja je upravitelj organiziral pevke svojega zbora, da so pod vodstvom učiteljic nabrale blizu 1000 podpisov v podporo majniški deklaraciji;
1922/23 – šolsko leto se je prvič pričelo 1. septembra, enotno po vsej državi;
1927/28 – v 1. razredu je bila odprta paralelka, ki bo obstajala, dokler bo število otrok presegalo število 60;
1928/29 – v maju so izvedli prvi skupni izlet vseh razredov z izjemo prvega. Ogledali so si znamenitosti Maribora in se udeležili gledališke predstave Janko in Metka;
1929/30 – uvedla se je vzporednica k 2. razredu.
1935/36 – 3.12. se je šola razširila v šestrazrednico;
1938/39 – odprta je bila vzporednica k 3. razredu (deveti oddelek na šoli);
1939/40 – konec septembra sta bila uvedena še dva nova oddelka in sicer vzporednica 4. razredu (81 otrok ) in 6. razredu (100 otrok ). Na šoli je delovalo 11 oddelkov.
1941 – 45 – šola je bila sedemrazredna s štirimi paralelkami;pouk je potekal izključno v nemškem jeziku, otroci so morali pristopiti k Hitlerjevi mladini.
– ustanovili so nemški otroški vrtec, kjer so vcepljali sovraštvo do slovenskega jezika. Uporaba slovenščine se je kaznovala;
1945/46 – v začetku so bili na šoli samo trije učitelji. Šolski prostori so bili zanemarjeni, – ustanovljena je bila Pionirska organizacija in podmladek RK Slovenije.
1948/49 šola je imela sedem odobrenih oddelkov, 4+1 osnovne in 2 višje sedemletke. V 5. in 6. razredu je potekal predmetni pouk;
– uvede se poklicno usmerjanje.
1949/50 – izvedena je bila prva mala matura . Izvajala se je pisno in ustno pred komisijo
1950/51 – uvedena je bila nižja gimnazija. Imeli so 2 razreda nižje gimnazije
1951/52 na šoli so delovali sadjarski, čebelarski, gasilski, kuharski, šiviljski, ročnodelski, strelski, folklorni, dramski, pravljični, fiskulturni in krožek RK .Svoje delo so predstavili na razstavi ob 25. maju ;
1953/54– organizirana je bila novoletna jelka, kjer so učenci dobili skupno darilo – sani, pribor za namizni tenis, dve žogi in šest kolekcij knjig
– predstavljena je bila prva številka Jareninskega pionirja – edinstvenega lista v območju Maribora z okolico
1955/56 – na pionirski dan je bilo izvedeno tekmovanje treh šol, sodelovalo je 300 pionirjev, prisotni so bili gostje iz Šentilja in Jakobskega Dola. Izvedena so bila tekmovanja v šestih športnih disciplinah.
1957/58 – nižja gimnazija in osnovna šola sta se združili, nastane OSEMLETNA ŠOLA JARENINA;
1959/60– začela je delovati šolska zadruga, ki je združevala 68 članov. – napeljali so vodovod v spodnjo šolo ter opremili kuhinjo za gospodinjski pouk.
1961/62 – praznovali so 200 – letnice šole, združeno s krajevnim praznikom:
1964/65 v nekdanjem ravnateljevem stanovanju so uredili učilnico za gospodinjstvo in delavnico za tehnični pouk
1970/71– ustanovljen je bil šolski orkester, ki je konec novembra prvič nastopil. Štel je 14 članov.
1971/72 prvič je bila izvedena mala šola – priprava predšolskih otrok za vstop v 1. razred ;- učenci so se vključili v tekmovanje za Prežihovo bralno značko;
– ustanovljena je bila šolska hranilnica
1976/77 – v začetku oktobra se je pričela gradnja prizidka
1977/7815.10. je bila otvoritev prizidka šole, kljub temu je pouk potekal še v obeh zgradbah, saj je bilo še vedno premalo učilnic;
– otroškemu varstvu je šola odstopila del zemljišča in nekdanjo upravno stavbo za otroški vrtec;
1983/84 6. januarja je bil izveden prvi naravoslovni dan v Sloveniji na temo Skrb za živali in rastline pozimi. Pripravili sta ga Anka Hodnik in Ivanka Richter. Pri njegovi izvedbi je pomagalo LD Pesnica – Jarenina
1985/86 – 4. 7. 1986 otvoritev novega prizidka (štiri klasične učilnice, ena specialna učilnica, upravni prostori, zbornica, zaklonišče, prenovljena in povečana kuhinja) ; Šola se je preimenovala v OŠ Marjan Bantan – Stojan Jarenina.
1994/95– 16. septembra je bila slavnostna otvoritev telovadnice.
1996/97– 1.9. se enota vrtca v Jarenini priključi k šoli, od tedaj enoten vzgojno – izobraževalni zavod; dograjena sta bila vetrolov k telovadnici in knjižnica
2002/03 – na šoli se je v 1. razredu uvedla devetletka, tako so se vključili v četrti krog uvajanja devetletke;
2003/04 – uvedla se je devetletka na predmetni stopnji ; začele so se priprave na gradnjo vrtca in šole v Jarenini,
-celoten kolektiv je v juniju izvedel selitev opreme iz starega dela v preostale prostore šole. Dva razreda so preselili v Gasilski dom. v avgustu se je preselilo še opremo vrtca v dvorano Gasilskega doma Pri selitvi so sodelovali tudi posamezni starši.
2004/05 v oktobru je bil porušen najstarejši del šole. Gradnja je potekala vso leto. Zaradi gradnje in prostorske stiske je bilo delo skozi celo leto moteno
2005/06 -ob zaključku šolskega leta je bila slavnostna otvoritev treh etaž novogradnje vrtca in šole

Helena Savernik

VIZIJA ŠOLE

"S skupnimi močmi v
varnem in spodbudnem 
okolju omogočamo
otrokom kvalitetno 
pridobivanje
vseživljenjskega znanja. 

Vzgajamo jih v
odgovorne, strpne,
spoštljive in dosledne
osebnosti."


 


banner-mladi-literat-200


safe-si


skype

Arhiv