Varovanje osebnih podatkov


V skladu s pravilnikom o obdelavi osebnih podatkov, vključno z zagotavljanjem varnosti osebnih podatkov in politiko varstva osebnih podatkov zaposlenih, objavljamo naslednjo dokumentacijo:

CZPP - Pravilnik O Zbiranju In Zavarovanju Osebnih Podatkov
CZPP - Pravilnik O Zbiranju In Zavarovanju Osebnih Podatkov
CZPP-Pravilnik-o-zbiranju-in-zavarovanju-osebnih-podatkov.pdf
827.0 KiB
81 Downloads
Details
Pravilnik DODATEK OŠ Z ENOTO VRTCA
Pravilnik DODATEK OŠ Z ENOTO VRTCA
Pravilnik-DODATEK-OS-Z-ENOTO-VRTCA.pdf
453.4 KiB
45 Downloads
Details
Soglasje Staršev-vzorec
Soglasje Staršev-vzorec
Soglasje-starsev-vzorec-2.pdf
204.6 KiB
122 Downloads
Details
Soglasje Zaposleni-vzorec
Soglasje Zaposleni-vzorec
Soglasje-zaposleni-vzorec-2.pdf
192.3 KiB
131 Downloads
Details

Pravno obvestilo:

Varstvo osebnih podatkov

Osnovna šola Jarenina se zavezuje, da bo vse preko spletne strani posredovane osebne podatke varovala skladno z veljavno zakonodajo. Vse posredovane osebne podatke obravnavamo strogo zaupno in le za namen, za katerega so nam bili posredovani. Pri obravnavi vseh posredno in neposredno posredovanih osebnih podatkov nas zavezuje veljavna zakonodaja, s katero se določajo pravice, obveznosti, načela in ukrepi, s katerimi se preprečujejo neustavni, nezakoniti in neupravičeni posegi v zasebnost in dostojanstvo posameznika oziroma posameznice pri obdelavi osebnih podatkov.

Odgovornost

Vsebina spletnih strani www.osjarenina.si je podana in vzdrževana z največjo možno mero skrbnosti. Ne glede na to Osnovna šola Jarenina ne jamči za pravilnost, ažurnost ali popolnost vseh informacij na spletnih straneh. Osnovna šola Jarenina tako ni odgovorna za občasno nedelovanje strani, morebitno nepravilnost informacij in tudi ne za morebitno škodo nastalo zaradi uporabe nepravilnih, neažurnih ali nepopolnih informacij. Osnovna šola Jarenina niti katerakoli pravna ali fizična oseba, ki je sodelovala pri nastanku vsebine spletnih strani, ne odgovarja za nobeno škodo, ki bi izhajala iz dostopa, uporabe ali nemožnosti uporabe informacij na teh spletnih straneh ali za kakršnekoli napake ter pomanjkljivosti v njihovi vsebini.

Uporabnike spletnih strani obveščamo, da se vse informacije na teh spletnih straneh lahko spremenijo brez predhodnega obvestila ter da so vse avtorske vsebine zaščitene z Zakonom o avtorski in sorodnih pravicah (ZASP).

Avtorske pravice

Vsebina teh spletnih strani (pisna ali slikovna) je v zakonsko dovoljenem okviru zaščitena kot avtorsko delo ali druga oblika intelektualne lastnine. Vse avtorske in druge pravice intelektualne lastnine pripadajo Osnovni šoli Jarenina. Uporabnike obveščamo, da se dokumentov, objavljenih na teh spletnih straneh, ne sme prepisovati, razmnoževati ali kako drugače razširjati v komercialne namene brez izrecnega pisnega dovoljenja Osnovne šole Jarenina.

INFORMACIJE O OBDELAVI OSEBNIH PODATKOV ZA POSAMEZNIKE

Kontaktni podatki upravljalca:

Naziv:  OŠ JARENINA
Sedež:  Jareninski Dol 26, 2221 Jarenina
Zakoniti zastopnik:  Alen Krajnc
Telefon:  02/ 640 74 00
e.mail:                            os.mb-jarenina@guest.arnes.si

Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov:

Center za pravno pomoč, d.o.o.

Rimska ulica 4, 2310 Slovenska Bistrica

Telefon: 082 059 604

e-mail: info@czpp.si

Starši, zaposleni, člani organov zavoda in morebitni drugi posamezniki, na katere se nanašajo osebni podatki, ki jih obdeluje šola, imajo možnost glede vseh vprašanj, vezanih na obdelavo njihovih osebnih podatkov, samostojno stopiti v stik s pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov preko zgoraj objavljenih kontaktnih podatkov. Na pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov se lahko navedene osebe obračate tudi z namenom uresničevanja vaših pravic na podlagi predpisov, ki urejajo področje varstva osebnih podatkov (pravica dostopa, pravica do popravka, pravica do izbrisa, pravica do omejitve obdelave, pravica do prenosljivosti podatkov, pravica do ugovora).

 1. Namen obdelave osebnih podatkov in pravni temelji za obdelavo osebnih podatkov

Šola obdeluje osebne podatke učencev/otrok, staršev, zaposlenih, članov organov vrtca in morebitnih ostalih oseb, kadar je to potrebno, oziroma kadar ima šola za to pridobljeno ustrezno soglasje.

Osebne podatke učencev/otrok in njihovih staršev obdelujemo z namenom izvajanja vzgojno-izobraževalne dejavnosti in z namenom spremljanja razvoja učencev in otrok, ki predstavlja podlago za ustrezno postopanje zaposlenih v zavodu, ter za svetovanje in obveščanje staršev učencev in otrok.

Osebne podatke zaposlenih obdelujemo za nemene izvajanja postopkov zaposlovanja, ter za zagotavljanje nemotenega poteka dela in s tem povezanih postopkov.

Osebne podatke članov organov šole (svet staršev, svet zavoda) obdelujemo z namenom zagotavljanja administrativne podpore organom zavoda.

Osebne podatke pridobivamo in obdelujemo bodisi na podlagi predpisov, v nasprotnem primeru pa po predhodno izraženi volji (soglasju) staršev, zaposlenih ali članov organov šole. V določenih primerih osebne podatke obdelujemo tudi z namenom izpolnjevanja specifičnih pogodbenih obveznosti šole, z namenom izvajanja vzgojno-izobraževalne dejavnosti.

Zakonski pravni temelji osnovne šole za obdelavo osebnih podatkov:

 • Uredba (EU) 2016/679 Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 27.4.2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov inn o prostem pretoku takih podatkov, ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES
 • Zakon o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 94/07-UPB1; ZVOP-1)
 • Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur.l. št. 16/07 UPB5, 36/08, 58/09 (64/09 popr. in 65/09 popr.), 20/11, 40/12-ZUJF in 57/12-ZPCP-2D, 47/15, 46/16 (49/16 popr.) – ZOFVI)
 • Zakon o delovnih razmerjih (Ur. l. RS, št. 42/02, 79/06 – ZZZPB-F, 103/07, 45/08 – ZArbit in 21/13 – ZDR/1)
 • Zakon o osnovni šoli (Ur.l. št. 81/06 UPB3, 102/07, 107/10,  87/11, 40/12-ZUJF in 63/13 in 46/16 – ZOFVI-K)
 • Zakon o vrtcih (Ur. l. RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 55/17)
 • Pravilnik o zbiranju in varstvu osebnih podatkov na področju osnovnošolskega izobraževanja (Ur. l. RS, št. 80/2004 in 76/08)
 • Pravilnik o zbiranju in varstvu osebnih podatkov na področju predšolske vzgoje (Ur. l. RS, št. 80/04)
 • ter drugi predpisi EU, mednarodne pogodbe ali nacionalni predpisi, ki šoli nalagajo obdelavo ali posredovanje osebnih podatkov državnim organom ali drugim upravljalcem z namenom izpolnjevanja lastnih ali njihovih zakonskih obveznosti in pristojnosti.

Posameznik lahko podana soglasja kadarkoli v celoti ali delno prekliče. Preklic je lahko trajen ali začasen. Preklic posameznik izvede s poslano pisno zahtevo na naslov šole, ali po elektronski pošti:

os.mb-jarenina@guest.arnes.si . Preklic posameznika nima vpliva na zakonitost obdelave osebnih podatkov, ki jo je šola izvajala pred prejetim preklicem.

V kolikor posameznik meni, da šola obdelavo osebnih podatkov izvaja v nasprotju z veljavnimi predpisi na področju varstva osebnih podatkov, ima pravico vložiti pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu Republike Slovenije.

 1. Obdobje hrambe osebnih podatkov

Šola osebne podatke obdeluje v mejah in na način, kot to določajo predpisi na področju varstva osebnih podatkov. Osebne podatke tako obdelujemo in hranimo zgolj v obsegu, ki je potreben za uresničevanje namena obdelave, ter v časovnem obdobju, dokler je hramba potrebna za doseganje zasledovanega cilja.

Kadar je rok hrambe predpisan z zakonom ali podzakonskim aktom, bo šola osebne podatke hranila zgolj do poteka predpisanega roka hrambe. V ostalih primerih bo šola osebne podatke hranila znotraj okvira zastaralnih rokov za morebitne obveznosti, ki bi lahko izhajale iz obdelave osebnih podatkov ali iz izvedenih  pogodbenih obveznosti šole.

Roki hrambe posameznih kategorij osebnih podatkov so natančneje določeni v Evidenci obdelave osebnih podatkov, ki je priloga internega akta zavoda, ki ureja področje varstva osebnih podatkov.

Kraj, datum: Jarenina, 1. 10. 2018

Naziv šole: OŠ JARENINA

Zakoniti zastopnik: Alen Krajnc

VIZIJA ŠOLE

"S skupnimi močmi v
varnem in spodbudnem 
okolju omogočamo
otrokom kvalitetno 
pridobivanje
vseživljenjskega znanja. 

Vzgajamo jih v
odgovorne, strpne,
spoštljive in dosledne
osebnosti."


 


banner-mladi-literat-200


safe-si


skype

Arhiv