Projekt NA-MA POTI


nama-2

 

Naša šola je bila izbrana na razpisu ZRSŠ kot implementacijski VIZ v projektu NA-MA POTI (Naravoslovno Matematična Pismenost, opolnomočenje, Tehnologija in Interaktivnost). Projekt bo trajal 5 let (od 2017 do 2022) v okviru teme »Razvoj in udejanjanje inovativnih učnih okolij in prožnih oblik učenja za dvig splošnih kompetenc«.

Cilji projekta so razviti in preizkusiti pedagoške pristope in strategije, ki bodo tudi z vključevanjem novih tehnologij pripomogle k celostnemu in kontinuiranemu vertikalnemu razvoju naravoslovne, matematične in drugih pismenosti (finančne, digitalne, medijske …) otrok v osnovni šoli.

V projekt so vključeni vsi učitelji in strokovni delavci šole in vrtca. V okviru projekta bomo preizkušali didaktične pristope in strategije z nalogami in se povezovali v učečih se skupnostih na naslednjih delovnih področjih: sodelovalno timsko delo, odnos do naravoslovja in matematike, kritično mišljenje, reševanje avtentičnih problemov.

Najprej bomo opravili začetno analizo stanja, sestavili plan dela in nato merili napredek naravoslovne in matematične pismenosti ter razvoja kompetenc učencev.

Udeleževali se bomo različnih usposabljanj in delovnih srečanj, izvajali hospitacije, predstavljali primere dobre prakse in sodelovali v mrežah razvojnih in implementacijskih VIZ.

Eden izmed rezultatov naj bi bil tudi vertikalni kurikul VIZ za naravoslovno in matematično pismenost.

»Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.«

Več na https://www.zrss.si/objava/projekt-na-ma-poti

VIZIJA ŠOLE

"S skupnimi močmi v
varnem in spodbudnem 
okolju omogočamo
otrokom kvalitetno 
pridobivanje
vseživljenjskega znanja. 

Vzgajamo jih v
odgovorne, strpne,
spoštljive in dosledne
osebnosti."


 


banner-mladi-literat-200


safe-si


skype

Arhiv