Pravila, pravice in obveznosti


PRAVILA

Zaradi varnosti vašega otroka in kvalitetnejšega dela, vas prosimo da upoštevate naslednja pravila:

1. Sporočite nam, če otroka ne bo v vrtec.
2. Zdravila naj otrok dobiva doma, v vrtcu pa le takšna, ki jih predpiše zdravnik.
3. Če ne morete pravočasno priti po otroka, nam to sporočite, ker je vaš otrok nestrpen in žalosten.
4. Vaš točen naslov in telefonska številka nam bosta koristili, če vas bomo morali nujno poiskati.
5. Če se bo vaš otrok v vrtcu zmočil, ali mu bo vroče, jih moramo preobleči v rezervna oblačila, ki jih poiščemo v vrečki vašega otroka v garderobi.
6. Copati, ki ne dajejo opore razvijajoči se nogi, niso primerni za otroka v vrtcu (natikači,…).
7. Skupna druženja staršev, otrok in pedagoških delavcev vrtca so prijetna, vendar bodo še bolj, če nam boste pomagali še vi in skrbeli za varnost svojega otroka, saj so otroci v takih trenutkih aktivni, razposajeni pa tudi neodgovorni za svoja dejanja.
8. Otroka oddajte v vrtcu odgovorni osebi, pozdravimo se, povejte kaj o sebi in svojemu otroku …
9. Ko pridete ponj, poiščete stik z vzgojiteljico ali pomočnico, zanimajte se, kako je otrok preživel dan v vrtcu, morda vam mora tudi ona kaj zaupati.
10. Otroci lahko prinašajo svoje igrače v vtrec in imajo tako stik z domom in družino. Ne dajajte mu dragocenih igrač, ker ne moremo zagotoviti, da bodo ostala nepoškodovane. Prepovedane igrače so: puške, sablje, noži….
11. Zlatnina, ki jo otroci nosijo, se v vrtcu lahko izgubi in hkrati ogrozi varnost otrok, zato bomo vzgojiteljice zlatnino in nevarne predmete otroku odvzele in jih vrnile vam v roke.
12. V vrtcu ne dovolimo žvečenje žvečilnega gumija, ker so otroci v nenehnem gibanju in pogovarjanju.

PRAVICE OTROK

Omogočanje enakovrednih pogojev za optimalni razvoj vsakega otroka.

Upoštevanje značilnosti starostnega obdobja.

Upoštevanje individualnih razlik, pa tudi posebnih potreb, v razvoju in učenju.

Strokovno čim širše in fleksibilno zagotavljanje pogojev za stalno in občasno vključevanje predšolskih otrok s posebnimi potrebami v življenje in delo rednih oddelkov v vrtcih.

Upoštevanje skupinskih razlik (glede na spol, socialno in kulturno poreklo, svetovni nazor) in ustvarjanje pogojev za njihovo izražanje.

Upoštevanje načela različnosti na ravni izbora vsebin, dejavnosti in materialov, ki naj otrokom omogočajo izkušnje in spoznanja o različnosti sveta (stvari, ljudi, kultur).

PRAVICE STARŠEV

Staršem mora biti javno dostopno pisno in ustno obvestilo o različnih ponudbah programov v vrtcu.

Starši imajo pravico do sprotne izmenjave informacij in poglobljenega razgovora o otroku z vzgojiteljico, pomočnico vzgojiteljice in s svetovalno službo.
Starši imajo pravico do postopnega uvajanja otrok v različne programe vrtca.

Starši imajo pravico pri načrtovanju življenja in dela v vrtcu in oddelku ter po dogovoru z vzgojiteljem aktivno sodelovati pri vzgojnem delu, pri tem pa morajo starši upoštevati strokovno avtonomnost vrtca.

Pri stiku s starši je treba sodelovati pri načrtovanju življenja in dela v vrtcu in v oddelku ter po dogovoru z vzgojiteljem aktivno sodelovati pri vzgojnem delu, pri tem pa morajo starši upoštevati strokovno avtonomnost vrtca.

Pri stiku s starši je treba upoštevati zasebno sfero družin, njihovo kulturo, identiteto, jezik, svetovni nazor, vrednote, prepričanja, stališča, navade in običaje, dosledno upoštevati njihovo pravico do zasebnosti in varstva osebnih podatkov.

OBVEZNOSTI STARŠEV

OSKRBNINE

Oskrbnine se obračunavajo v skladu z zakonom o vrtcih in s pravilnikom. Starši jih poravnavajo s položnicami za pretekli mesec. Odsotnost otroka se mora opravičiti pri vzgojiteljici na dan izostanka – lahko tudi po telefonu (02 641 32 51).

Za dneve odsotnosti, ki so javljene in trajajo več kot štiri dni strnjeno se mesečni prispevek zniža za stroške živil. Vloge za znižano plačilo oskrbnin z dokazili je treba oddati 15 dni pred vstopom otroka v vrtec.

Ob vstopu otroka v vrtec morajo starši predložiti zdravniško potrdilo. Opozoriti morajo na posebnosti zdravstvenega statusa otroka, posebna nagnjenja in ravnanja.

V vrtec vodijo otroke brez stvari in predmetov, ki bi lahko ogrozili njegovo zdravje in varnost drugih otrok. Dolžni so skrbeti za osebno higieno otroka. Zaupati morajo telefonsko številko, na katero so dosegljivi.

Poskrbeti morajo za varen prihod v vrtec in odhod otroka iz vrtca.

VIZIJA ŠOLE

"S skupnimi močmi v
varnem in spodbudnem 
okolju omogočamo
otrokom kvalitetno 
pridobivanje
vseživljenjskega znanja. 

Vzgajamo jih v
odgovorne, strpne,
spoštljive in dosledne
osebnosti."


 


banner-mladi-literat-200


safe-si


skype

Arhiv