Pravice in Dolžnosti


S tem pravilnikom se podrobneje opredeljujejo z zakonom določene pravice in dolžnosti učenca osnovne šole (Ur. l. RS, št. 75/2004).

PRAVICE UČENCA

 • – da obiskuje pouk in druge vzgojno-izobraževalne dejavnosti,
 • – da pridobiva znanje, spretnosti in navade za vseživljenjsko učenje,
 • – da mu je v šoli zagotovljeno varno in vzpodbudno okolje,
 •  – da šola organizira življenje in delo s spoštovanjem univerzalnih civilizacijskih vrednot in posebnosti različnih kultur,
 • – da mu šola zagotavlja enakopravno obravnavanje ne glede na raso, spol in etnično pripadnost, veroizpoved, socialni status družine in druge okoliščine,
 • – da šola zagotovi varovanje njegovih osebnih podatkov v skladu z zakonom in drugimi predpisi,
 • – da učitelji in drugi delavci šole spoštujejo njegovo osebnost in individualnost ter njegovo človeško dostojanstvo in pravico do zasebnosti,
 • – da mu je omogočeno tudi izven pouka pridobiti dodatno razlago in nasvet,
 • – da se pri pouku upošteva njegova radovednost ter razvojne značilnosti, predznanje in individualne posebnosti,
 • – da pri pouku dobi kakovostne informacije, ki sledijo sodobnemu razvoju znanosti in strok,da dobi o svojem delu sprotno, pravično in utemeljeno povratno informacijo,
 • – da dobi pri svojem delu pomoč in podporo, če ju potrebuje,
 • – da svoji razvojni stopnji primerno sodeluje pri oblikovanju dni dejavnosti, ekskurzij, interesnih dejavnosti in prireditev šole,
 • – da se lahko svobodno izreče o vseh vprašanjih iz življenja in dela šole,
 • – da se vključuje v delo oddelčne skupnosti učencev, skupnosti učencev šole in šolskega parlamenta in 
 • – da sodeluje pri ocenjevanju,da sodeluje pri dogovorjenih skupnih aktivnostih.

 

DOLŽNOSTI UČENCA

 • – da spoštuje pravice drugih učencev in delavcev šole ter ima spoštljiv in strpen odnos do individualnosti, človeškega dostojanstva, etične pripadnosti, veroizpovedi, rase in spola,
 • – da izpolni osnovnošolsko obveznost,
 • – da redno in točno obiskuje pouk in druge vzgojno-izobraževalne dejavnosti,
 • – da izpolnjuje svoje učne in druge šolske obveznosti,
 • – da učencev in delavcev šole ne ovira in ne moti pri delu,
 • – da v šoli in izven nje skrbi za lastno zdravje in varnost ter ne ogroža zdravja in varnosti ter osebne integritete drugih učencev in delavcev šole,
 • – da spoštuje pravila hišnega reda,
 • – da varuje in odgovorno ravna s premoženjem šole ter lastnino učencev in delavcev šole ter le-tega namerno ne poškoduje,
 • – da se spoštljivo vede do drugih,da sodeluje pri urejanju šole in šolske okolice dogovorjene v oddelčni skupnosti ali skupnosti učencev šole in 
 • – da sodeluje pri dogovorjenih oblikah dežurstva učencev.

V skladu z 2. odstavkom 6. člena Pravilnika o publikaciji v osnovni šoli (Ur. l.RS, št. 29/96, 65/2000) se bo izdal dodatek k publikaciji, ki bo vezan na spremembe v zvezi s tekočim šolskim leto.

VIZIJA ŠOLE

"S skupnimi močmi v
varnem in spodbudnem 
okolju omogočamo
otrokom kvalitetno 
pridobivanje
vseživljenjskega znanja. 

Vzgajamo jih v
odgovorne, strpne,
spoštljive in dosledne
osebnosti."


 


banner-mladi-literat-200


safe-si


skype

Arhiv