Poklicna orientacija


Izbira poklica oz. srednje šole je zelo pomembna odločitev vsakega devetošolca. Pri izbiri je pomembno upoštevati: interese, sposobnosti (umske in telesne), osebnostne lastnosti, učne navade, šolske ocene posameznika.

Za ustrezno usmeritev je potrebno pridobiti čim več ustreznih informacij o možnostih vpisa na srednje šole, informacij o poklicih in politiki zaposlovanja ter štipendiranja.

Zavedamo se težavnosti odločitev učencev v tej starosti, zato pripravljamo vrsto aktivnosti, ki jim pri tem pomagajo.

Program poklicne orientacije v 8. in 9. razredu usmerja učence k sistematičnemu sprejemanju odločitve. Vsakemu posamezniku omogoča, da se spoznava in išče v sebi potenciale, da samostojno pridobiva informacije, ki jih potrebuje, ter jih usklajuje z možnostmi v izobraževanju in svetu dela.

Šolska svetovalna služba skupaj z učitelji in razredniki informira učence in starše o poklicni orientaciji. Sodelujemo z Zavodom RS za zaposlovanje, Ministrstvom za šolstvo in šport, Obrtno zbornico, Zdravstvenim domom, srednjimi šolami, dijaškimi domovi.

Na šoli opravimo tudi razna testiranja v zvezi s poklicno orientacijo (ugotavljanje sposobnosti, interesov, namer…).

Učencem pomagamo pri prijavah in vpisu v srednjo šolo ter pri morebitnih preusmeritvah.

Sprotne informacije o dogajanju in aktivnostih bodo učencem posredovane pri urah pouka, razrednih urah, na oglasni deski in na internetni strani ter tudi v pisni obliki.

8. RAZRED

V osmem razredu se začne intenzivnejša poklicna orientacija v drugem ocenjevalnem obdobju, in sicer so učenci obveščeni o informativnih dnevih v srednjih šolah in gimnazijah in spoznajo izobraževalni sistem.

– november: SEZNANITEV S SPLETNIM PORTALOM »MOJA IZBIRA« – POKLICNI KAŽIPOT (http://www.mojaizbira.si/),

– april: TESTIRANJE MFBT (multifaktorska baterija testov) – zunanji izvajalci

– celo leto: zbiranje podatkov in poklicnih namer učencev, ki zaključujejo osnovnošolsko obveznost in sodelovanje z razredniki in učitelji

– april, maj:
»TEST POKLICNIH INTERESOV« (http://www.ra-sinergija.si/cvzu/egradiva/nacrtovanje_kariere/531_test_poklicnih_interesov.html)

SEZNANITEV S SPLETNIM PORTALOM »KAM IN KAKO«

9. RAZRED

Učenci v začetku šolskega leta prejmejo izvod meril za vpis na SŠ, izpolnijo Vprašalnik o poklicni poti ter prejmejo rokovnik za vpis. Ponovno jim je predstavljen tudi izobraževalni sistem. Vsak od učencev se vsaj enkrat v prvem ocenjevalnem obdobju udeleži individualnega svetovanja pri šolski svetovalki za PO, kjer si lahko izposodijo tudi informacije o šolah, opise poklicev… Na šoli prejmejo tudi izvod Razpisa za vpis, ki ga skupaj pregledamo. Vsi učenci 9. razreda se udeležijo informativnega dneva. Skupaj izpolnimo Prijave za vpis. Do konca možnosti prenosa prijav še poteka svetovanje. Ob koncu šolskega leta učenci prejmejo še informacije za pridobitev štipendije. Prav tako se starši lahko udeležijo govorilnih ur pri šolski svetovalni službi.

– celo leto: INDIVIDUALNO SVETOVANJE UČENCEM IN STARŠEM ter POSREDOVANJE GRADIVA,

– oktober: TIMSKI SESTANEK S SVETOVALCI ZAVODA ZA ZAPOSLOVANJE (predstavitev rezultatov testiranja MFBT – razrednik in svetovalna
služba)

– oktober: IZPOLNJEVANJE »VPRAŠALNIKA O POKLICNI POTI«,

– oktober – januar: PREDSTAVITVE SREDNJIH ŠOL (glede na interese učencev),

– januar: RAZPIS ZA VPIS V SREDNJE ŠOLE, izpolnjevanje prijav za vpis v srednje šole,

– december: OBISK CIPS-a (Center za informiranje in poklicno svetovanje), SEZNANITEV S SPLETNIM PORTALOM »KAM IN KAKO«,

– februar: IZPOLNJEVANJE PRIJAV ZA VPIS V SREDNJE ŠOLE, INFORMATIVNI DNEVI.

Opisi poklicev

Najdete jih na spletni stani zavoda za zaposlovanje: www.ess.gov.si, podstran NCIPS, poglavje Opisi poklicev. Na voljo je 441 opisov poklicev.

Nekaj koristnih povezav v zvezi s poklicno orientacijo:

Zgradba vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji
http://www.mss.gov.si/fileadmin/mss.gov.si/pageuploads/podrocje/Struktura/Shema_iz_sistema_SLO_08.pdf

VIZIJA ŠOLE

"S skupnimi močmi v
varnem in spodbudnem 
okolju omogočamo
otrokom kvalitetno 
pridobivanje
vseživljenjskega znanja. 

Vzgajamo jih v
odgovorne, strpne,
spoštljive in dosledne
osebnosti."


 


banner-mladi-literat-200


safe-si


skype

Arhiv