Šolski red


»POVEZANI V PRIPRAVI NA ŽIVLJENJE«

Na podlagi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o osnovni šoli (ZOsn-F, Ur.l. RS, št. 102/207) in Vzgojnega načrta, šola oblikuje Pravila šolskega reda, ki veljajo za območje prostorov v šolski zgradbi in okolici v času izvajanja vzgojnoizobraževalnih dejavnostih.  

Pravila  šolskega  reda  opredeljujejo  dolžnosti  in  odgovornosti  učencev,  načine zagotavljanja  varnosti,  organiziranost  učencev,  pravila  obnašanja  in  ravnanja  ter določijo vzgojne ukrepe za kršitve pravil. Pri pripravi pravil sodelujejo strokovni delavci šole ter učenci in starši. 

Učenci  so  dolžni  upoštevati  svoje  dolžnosti  in  odgovornosti  ter  pravila  obnašanja  in vedenja v šoli.     

DOLŽNOSTI IN ODGOVORNOSTI UČENCEV  

 • 1. da redno in točno obiskujejo pouk in druge vzgojno-izobraževalne dejavnosti, ki   jih organizira šola; 
 • 2. da spoštujejo pravice drugih učencev in delavcev šole; 
 • 3. da sooblikujejo in upoštevajo razredna pravila; 
 • 4. da spoštujejo pravila hišnega reda; 
 • 5. da izpolnjujejo svoje učne in druge šolske obveznosti; 
 • 6. da učencev in delavcev šole ne ovirajo in ne motijo pri delu; 
 • 7. da v šoli  in  izven nje skrbijo za  lastno zdravje  in varnost  ter ne ogrožajo zdravja  in varnosti  ter  osebnostne  integritete  drugih  učencev  ter  delavcev  šole.  Učenci  se ravnajo po navodilih učitelja in drugih delavcev šole. 
 • 8. da varujejo  tako premoženje šole kot svojo  lastnino  in   tudi  lastnino drugih učencev in delavcev šole;
 • 9. da se v šoli in izven nje spoštljivo vedejo do drugih; 
 • 10. da sodelujejo pri urejanju šole in šolske okolice; 
 • 11. da sodelujejo pri dogovorjenih oblikah dežurstva učencev.   

UČITELJI  

 • 1. Obveznosti izpolnjujejo strokovno, pravočasno in natančno. 
 • 2. Učencem pomagajo pri doseganju ciljev. 
 • 3. Ustvarjajo spodbudne pogoje za učenje. 
 • 4. Za varnost poskrbijo s prisotnostjo med učenci. 
 • 5. Spremljajo novosti stroke in se izobražujem. 
 • 6. Učencem so vzgled.        

STARŠI  

 • 1. Poskrbijo, da otrok prihaja v šolo pravočasno. 
 • 2. Redno obiskujejo govorilne ure in se udeležujejo roditeljskih sestankov. 
 • 3. Spremljajo otrokovo šolsko in domače delo. 
 • 4. V kolikor pride do težav, se obrnejo na razrednika. 
 • 5. Obiskujejo razredne in šolske prireditve. 
 • 6. Ko otrok govori, ga poslušajo. 
 • 7. Otroku so vzgled.       

PRAVILA OBNAŠANJA IN RAVNANJA     

Kje puščamo stvari  

 • 1. Učenci odložijo svojo garderobo in čevlje v garderobi. Zaželjeno je, da dragocene predmete in denar puščajo doma. 
 • 2. Učenci skrbijo za red v garderobah oz. o nepravilnostih obvestijo učitelja.   

Gibanje na šoli 

 • 1. V šolo učenci prihajajo skozi garderobo vsaj 10 minut pred poukom, prvošolce do učilnic spremljajo starši. 
 • 2. Za učence razredne stopnje je organizirano jutranje varstvo. 
 • 3. Če učenec zamudi začetek pouka, takoj odide v razred in se opraviči učitelju. Ne moti dela ostalih. 
 • 4. Učenci se med odmori ne zadržujejo v garderobi. 
 • 5. Med poukom  in odmori ne zapuščajo šolske stavbe,  razen v spremstvu učitelja ali z njegovim dovoljenjem.  
 • 6. Med poukom učenci upoštevajo navodila učitelja oz. dogovore o načinih ravnanja v posamezni učilnici. 
 • 7. Med  krajšimi  5-minutnimi  odmori  se  učenci  umirjeno  sprehajajo  in  pogovarjajo oz.  počakajo  pred  učilnico  oz.  v  učilnici,  v  kateri  imajo  naslednjo  uro  pouk.  Ti odmori so namenjeni tudi pripravi na naslednjo uro. 
 • 8. Daljši,  20-minutni  odmor  je  namenjen  malici.  Ob  lepem  vremenu  se  učenci  v dogovoru z dežurnim učiteljem lahko zadržujejo na šolskem igrišču. 
 • 9. Učenci, ki imajo prosto uro, počakajo v jedilnici oz. knjižnici, če je ta odprta. 
 • 10. V  sanitarijah  skrbijo  za  čistočo,  varčnost  (papir,  voda,  elektrika)  in  se  po nepotrebnem ne zadržujejo tam.  
 • 11. Učenci vozači čakajo na avtobus v spremstvu dežurnega učitelja pred šolo. 
 • 12. Domov učenci odhajajo skozi garderobo  in se po pouku ne zadržujejo v šoli oz. na šolskem igrišču. 
 • 13. Starši, ki pridejo po svojega otroka, ga počakajo pred učilnico. 
 • 14. Med drugimi oblikami vzgojno-izobraževalnega dela učenci upoštevajo  sprejete dogovore in navodila učiteljev oz. spremljevalcev. 
 • 15. V  pisarne  naj  učenci  prihajajo  samo  med  uradnimi  urami  (glej  hišni  red).  V pisarno vstopajo posamično, ne s številnim spremstvom.  
 • 16. V  času  pouka  so  učenci  obuti  v  copate,  pri  urah  športne  vzgoje  pa  v športnih/telovadnih copatah.     

Uporaba mobilnih telefonov in drugih elektronskih naprav 

V času pouka ni dovoljena uporaba mobilnega telefona in uporaba avdiovizualnih naprav, če niso del vzgojno-izobraževalnega procesa. Snemanje in fotografiranje sošolcev, učiteljev in drugih delavcev šole brez njihovega dovoljenja, ni dovoljeno. V nujnih primerih lahko učenci uporabijo šolski telefon v tajništvu.  

Prehrana 

 • 1. Hrano (malico in kosilo) učenci uživajo v jedilnici kulturno in za seboj pospravijo. 
 • 2. Med kosilom v jedilnico pridejo le učenci, ki v šoli jedo kosilo.  
 • 3. Prenašanje hrane po šoli ni dovoljeno.   

Obnašanje med poukom Učenci  se med poukom  vedejo  kulturno  in spoštljivo,  se  ravnajo po navodilih učitelja, zbrano  poslušajo  in  sodelujejo,  dvigujejo  roke,  če  želijo  besedo,  so  vljudni,  prinašajo potrebščine, ne motijo ostalih učencev in dela učiteljev.   

Spoštovanje šolske in tuje lastnine  

1.  Za svoje stvari skrbijo in odgovarjajo učenci sami. 
2.  V šolskih prostorih  in  izvenšolskih dejavnostih, ki  jih organizira šola, varujejo  in  spoštujejo svojo, tujo in šolsko lastnino. 
3.  Denarja,  dragocenosti  in  predmetov,  ki  ne  sodijo  v  šolo,  naj  učenci  ne  nosijo seboj. 
4.  Če  učenci  opazijo  poškodbe  na  šolski  opremi  ali  drugih  pripomočkih,  o  tem obvestijo učitelje. 
5.  Če  učenci  namerno  povzročajo  škodo  na  šolskem  inventarju  ali  tuji  lastnini, morajo nastalo škodo odpraviti oz. povrniti. 
6.  V šolskih prostorih skrbijo za red, čistočo, varnost in varčnost. 
7.  V šolskih prostorih ni dovoljena prodaja blaga.   

Sporočanje resničnih podatkov 

1.  Učenci  in  straši  so  dolžni  razrednikom  ali  ŠSS  sporočiti  resnične  podatke  o bivališču in telefonske številke, na katerih so dosegljivi v nujnih primerih. 
2.  Prav tako razredniku ali ŠSS sporočijo morebitne spremembe teh podatkov.   

Nenasilno vedenje 

V šolskem prostoru ali pri dejavnostih, ki jih organizira šola, ni dovoljeno: 

1.  kakršnokoli nasilje (fizično, psihično, spolno ali verbalno), 
2.  kajenje, pitje alkohola in jemanje nedovoljenih drog ali prinašanje le-teh.   

ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI  

1.    Skrbimo  za  varnost  v  šolskem  prostoru med  poukom,  odmori,  kosilom,  v  času dnevov dejavnosti, prostih ur, OPB,  jutranjega varstva  in spremstvo vozačev na avtobus. 
2.     Izvajamo različne dejavnosti z namenom, da varujemo učence (dežuranje). 
3.     Učenci prvega razreda prihajajo in odhajajo domov v spremstvu staršev.  
4.   Občasno  organiziramo  vzgojno-izobraževalno  delo  v  drugih  oblikah organiziranega  dela  z  učenci,  in  sicer  z  namenom,  da  se  učencem  zagotovi varnost. 
5.  Ozaveščanje  učencev  glede  zagotavljanja  varnosti  (npr.:  Oktober  –  mesec požarne varnosti – evakuacijska vaja)     

ORGANIZIRANOST UČENCEV   

ODDELČNA SKUPNOST  

Oddelčna skupnost je oblika organiziranosti učencev enega oddelka. Učenci  pri  urah  oddelčne  skupnosti  skupaj  z  razrednikom  obravnavajo  posamezna vprašanja iz življenja in dela svoje skupnosti in šole ter oblikujejo predloge in pobude za boljše delo in razreševanje problemov, in sicer: 

1. obravnavajo učni uspeh v oddelku in organizirajo medsebojno pomoč pri učenju in si pomagajo z učnimi gradivi v času odsotnosti;  
2. oblikujejo predloge za pohvale, priznanja in nagrade učencem v oddelčni skupnosti; 
3. organizirajo različne oblike dežurstva v skladu s sprejetim hišnim redom  
4. opravljajo druge naloge, za katere se dogovorijo.   

SKUPNOST UČENCEV ŠOLE  

Za uveljavljanje svojih pravic in interesov se oddelčne skupnosti preko svojih predstavnikov povezujejo v skupnost učencev šole. Učenci oddelčne skupnosti volijo v skupnost učencev šole dva predstavnika oddelka. Skupnost učencev šole sprejme letni program dela.   

Skupnost učencev šole opravlja naslednje naloge:  

1.   zbira pripombe in predloge oddelčnih skupnosti v zvezi s programom interesih dejavnosti, prireditev in drugih dejavnosti, ki jih organizira šola; 
2.   informira učence o svoji dejavnosti; 
3.   načrtuje in organizira skupne akcije (zbiralne akcije, solidarnostne akcije ipd.); 
4.   predlaga izboljšave bivalnega okolja (lepši izgled, čistejše okolje) in sodeluje pri        uresničitvi idej; 
5.   oblikuje predloge za pohvale, priznanja in nagrade učencem;  
6.   opravlja druge naloge, za katere se dogovorijo učenci. 
7.      Skupnost učencev šole ima mentorja, ki ga imenuje ravnatelj izmed strokovnih delavcev šole.   

ŠOLSKI PARLAMENT  

Šolski parlament je izvršilni organ skupnosti učencev šole. Sestavljajo ga učenci, ki jih izvoli skupnost učencev šole. Šolski parlament se skliče najmanj dvakrat letno.

OPRAVIČEVANJE ODSOTNOSTI

1.  Starši morajo najkasneje v petih dneh po  izostanku učenca  razredniku sporočiti vzrok izostanka. 
2.  Če  učenec  izostane  več  kot  pet  dni,  starši  pa  razredniku  niso  sporočili  vzroka izostanka, razrednik o izostanku učenca obvesti starše in jih pozove, da sporočijo vzrok izostanka. 
3.  Odsotnost učenca morajo starši opravičiti osebno ali v pisni obliki  
4.  Osebna  ali  pisna  opravičila  je  treba  posredovati  razredniku  najkasneje  v  petih dneh po prihodu učenca v šolo. 
5.  Če razrednik v omenjenem roku ne prejme opravičila, šteje izostanke za  neopravičene in ukrepa. 
6.  Če učenec ali starši predložijo opravičilo  iz opravičljivih razlogov po  izteku roka, ga razrednik upošteva.  
7.  Kadar  učenec  izostane  zaradi  bolezni  več  kot  5  šolskih  dni  ali  v  določenih presledkih večkrat v mesecu, lahko razrednik zahteva uradno zdravniško potrdilo o opravičenosti izostanka.  
8.  Če  razrednik  dvomi  o  verodostojnosti  opravičila,  obvesti  o  tem  starše.  Če ugotovi, da je opravičilo lažno, izostanka ne opraviči. 
9.  Razrednik sproti pregleduje izostanke učencev in ustrezno ukrepa.   

NAPOVEDANA ODSOTNOST  

1.  Učenec  lahko  izostane,  ne  da  bi  starši  sporočili  vzrok  izostanka,  če  njegov izostanek razredniku v pisni obliki vnaprej napovejo. Ta izostanek lahko strnjeno ali v več delih traja največ pet dni v letu. 
2.  Ravnatelj  lahko na podlagi obrazložene prošnje staršev  iz opravičljivih  razlogov dovoli učencu daljši izostanek od pouka. 
3.  Odsotnost  učenca  pri  posamezni  uri  pouka  oziroma  drugi  dejavnosti  dovoli učitelj, ki vodi to uro oziroma dejavnost, in o tem obvesti razrednika. 
4.  Starši in učenci so dolžni poskrbeti za to, da učenec v najkrajšem možnem času uredi  zvezke  (prepiše  učno  snov,  naredi  domače  naloge  …)  in  tako  lahko nemoteno nadaljuje s poukom.      

VODENJE ODSOTNOSTI  

1.  Vse  izostanke  učencev  pri  pouku  in  dejavnostih  iz  obveznega  programa  vodi razrednik v dnevniku dela za posamezni oddelek. 
2.  Sprotne  izostanke  vpisuje  učitelj,  ki  vodi  posamezno  uro,  najavljene  odsotnosti pa vpisuje v dnevnik dela razrednik. 
3.  O  odsotnosti  zaradi  sodelovanja pri  športnih,  kulturnih  in drugih  tekmovanjih  in srečanjih,  na  katerih  učenci  sodelujejo  v  imenu  šole,  mentor  obvesti  starše. Navedene odsotnosti so opravičene. 
4.  Učitelj ali drug delavec, ki pripravlja tekmovanje ali srečanje učencev, o udeležbi in odsotnosti učencev obvesti  razrednika najkasneje  tri dni pred  tem, ko učenci odidejo na srečanje ali tekmovanje.  

OPROSTITEV SODELOVANJA IZ ZDRAVSTVENIH RAZLOGOV  

1.  Posamezni  učenec  je  lahko  iz  zdravstvenih  razlogov  oproščen  sodelovanja  pri določenih urah pouka in drugih dejavnostih osnovne šole. 
2.  Starši  učenca morajo  pred  prilagoditvijo  učnih  obveznosti  predložiti  razredniku mnenje  in  navodilo  zdravstvene  službe. Razrednik  o  tem  takoj  obvesti  učitelje oziroma druge sodelavce, ki izvajajo pouk ali druge dejavnosti šole. 
3.  Učenec,  ki  je  oproščen  sodelovanja  pri  posamezni  uri  pouka,  mora  tej  uri prisostvovati in opraviti naloge, ki ne ogrožajo njegovega zdravstvenega stanja in jih sme opravljati v skladu z navodili zdravstvene službe.  
4.  Če učenec zaradi zdravstvenih razlogov ne more opravljati nobene naloge, šola zanj organizira nadomestno dejavnost.   

NEOPRAVIČENI IZOSTANKI  

1.  Za neopravičen  izostanek se šteje neopravičena odsotnost učenca pri pouku in dejavnostih obveznega programa. 
2.  Neopravičeni  izostanki  so  občasni,  če  učenec  izostaja  le  pri  urah  pouka posameznih  predmetov,  ali  strnjeni,  če  izostanek  traja  več  ur  ali  šolskih  dni zaporedoma. 
3.  Razrednik o izostankih obvesti starše. 
4.  Ravnatelj v sodelovanju z razrednikom in svetovalno službo odloči, da se izostanek učenca ne bo obravnaval kot neopravičeni izostanek, če oceni, da je vzrok izostanka take narave, da učenec potrebuje pomoč oziroma svetovanje.     

NAČINI ZAGOTAVLJANJA VARNOSTI IN ZDRAVSTVENEGA VARSTVA UČENCEV

Sistematični preventivni pregledi potekajo praviloma v  prostorih zdravstvenega zavoda. Namen teh  pregledov  je  aktivni  zdravstveni  nadzor,  odkrivanje  zdravstvene problematike in svetovanje šolskim otrokom in mladini. 

Pregledi se izvajajo pri šolskih novincih, nato pa še v 1., 4., 6. in 9. razredu. Cepljenje novincev, učencev 1., in 3. razreda se vrši v zdravstveni ustanovi v spremstvu staršev oz. skrbnikov. 

Namenski  pregledi  po  sistematskem  pregledu  se  izvajajo  v  2.,  3.,  7.,  in  9. razredu  v spremstvu  staršev  ali  skrbnikov.  Njihov  namen  je  spremljanje  rasti  in  razvoja posameznih  učencev  v  primeru,  ko  se  na  rednem  sistematičnem  pregledu  ugotovi odstopanje  od  normale,  ki  še  ni  opredeljeno  kot  bolezensko  stanje,  zahteva  pa pogostejše spremljanje stanja. 

Pregled v 9. razredu je namenjen poklicnemu svetovanju. Namenski pregledi pred cepljenjem   se  izvajajo pri cepljenju novinca  in v 3. razredu, v spremstvu staršev ali skrbnikov. Timske  obravnave  novincev  so  potrebne  le  za  tiste  otroke,  pri  katerih  se  priporoča odložitev  šolanja  in  niso  usmerjeni  po  zakonu  za  usmerjanje  otrok  s  posebnimi potrebami. Zdravniško mnenje se izdaja učencem, ki ga potrebujejo za vpis v srednje šole. 

Po  končanih  sistematičnih  in  namenskih  pregledih  ter  ogledu  šole  se  analizira zdravstveno stanje učencev in higienska ureditev šole ter sestavi poročilo, v katerem se   8seznani  ravnatelja  z  zdravstvenim  stanjem  učencev  in  higiensko  ureditvijo  ter  se predlagajo ustrezni pregledi in ukrepi. Zobozdravstveni dom Maribor opravlja  tudi  redne sistematične preglede zob  in učenje pravilnega čiščenja in nege zob. Preventivno zdravstveno varstvo opravljata Zdravstveni dom Maribor  in Cepilni center Maribor.  

OBVEŠČANJE STARŠEV  

Za vse posebne zdravstvene preglede, ki  jih namerava zdravstvena služba organizirati v  šoli  in  niso  v  predpisanem  programu,  razrednik  posebej  obvesti  starše  in  pridobi njihova pisna soglasja.   

PREVENTIVNA DEJAVNOST ŠOLE  

Šola deluje preventivno  in osvešča učence o škodljivosti  in posledicah nezdravega    in neprimernega  načina  življenja  kot  je  kajenje,  pitje  alkoholnih  pijač,  uživanje  drog, spolnega nadlegovanja ter nasilja. Šola organizira različne aktivnosti pri pouku in drugih dejavnostih.     

POHVALE, NAGRADE IN PRIZNANJA   

Dobitniki pohval, priznanj in nagrad so lahko: 
1. posamezni učenci, 
2. skupina učencev,  
3. oddelčna skupnost učencev.   

Predlagatelji pohval, priznanj in nagrad so:  
1. razredniki, 
2. drugi strokovni delavci, 
3. mentorji dejavnosti, 
4. ravnatelj,  
5. oddelčna skupnost, 
6. skupnost učencev šole.  

POHVALE  

1. So ustne in pisne.   
2. Pohvale se podeljujejo za:  
1. dosežene ocene, (U – med šolskim letom, P – ob zaključku šolskega leta) 
2. prizadevno delo v oddelčni skupnosti/ skupnosti učencev šole, (P) 
3. učno pomoč sošolcu oz. sošolcem v daljšem časovnem obdobju, (U) 
4. prostovoljno delo, (ob koncu 9. razreda pisno) – vsaj tri leta 
5. spoštljiv odnos do vseh na šoli, (U) 
6. najboljši razred na šoli (upošteva se odnos do vseh na šoli, vedenje, delo), (P)
7. najboljšega športnika razreda, (U) 
8. najboljšega reditelja, (U)  
9. bistveno izboljšanje učnega uspeha v primerjavi s preteklim letom, (U) 
10. aktivno sodelovanje pri interesnih dejavnostih, (U) 
11. pomoč pri pripravi razstav, kulturnih in drugih prireditev, (U) 
12. redno in vestno opravljanje domačih nalog in ostalih obveznosti, (U) 
13. skrbno delo  rediteljev  in samoiniciativno skrb za učilnico  in druge šolske prostore, (U) 
14. vzorno vedenje učenca, (P) 
15. dosežke na šolskih športnih tekmovanjih. (U)  
P- pisno, U- ustno   

PRIZNANJA  
1. Podeljujejo učitelji mentorji in ravnatelj šole za delo in dosežke, ki so pomembni za  celotno šolo ali prispevajo k ugledu šole. 
2. Priznanja se podeljujejo za:  
1. uspehe in dosežke na različnih tekmovanjih in dejavnostih, 
2. najboljšega učenca oddelka, 
3. zgleden odnos med vrstniki in ustvarjanje pozitivne naravnanosti v šolski skupnosti.

NAGRADE  

Nagrade podeljuje ravnatelj šole.  

Nagrade se podeljujejo za:  
1. najboljši razred na šoli (z najmanj negativnimi ocenami, najmanj vzgojnimi ukrepi), 
2. najboljšega učenca generacije, 
3. izjemne dosežke na različnih tekmovanjih.   

Nagrade so lahko knjige, pripomočki (CD, DVD…), ki jih učenci uporabljajo pri pouku in drugih dejavnostih, nagradni izlet,…      

VZGOJNI UKREPI   

Namenjeni  so  zaščiti  pravic,  vzdrževanju  pravil  in  dogovorov  ter  upoštevanju obveznosti, nujnih za življenje na šoli. Namesto  administrativnih  kazni  v  smislu  neugodnega  povračila  za  kršitve,  ki  niso ponujale  priložnosti  za  spremembo  neustreznega  vedenja  se  učencu  izrečejo  vzgojni ukrepi, ki so lahko:  
1.  Opozorilo učencu o nesprejemljivem vedenju. 
2.  Ustno ali pisno obvestilo staršem. 
3.  Pogovor z učencem in starši. 
4.  Ukinitev pravic, ki so povezane s pridobljenimi statusi, ugodnostmi, ki jih šola nudi izven predpisanih dejavnosti in standardov.     
5.  Povečan nadzor nad učencem v času, ko je v šoli.  
6.  Zadržanje na razgovoru po pouku v zvezi z reševanjem problemov v soglasju s starši.  
7.  Opravljanje neopravljenih obveznosti izven predvidenega časa v dogovoru s starši.  
8.  Dodatno spremstvo strokovnega delavca (dnevi dejavnosti, šola v naravi …) ali pa šola organizira nadomestni vzgojno-izobraževalni proces v šoli.   
9.  Kadar učenec onemogoča učenje drugih učencev ali ogroža varnost, se zanj lahko organizira učenje in delo izven učne skupine. Učenec v tem času opravlja svoje delo pod nadzorom strokovnega delavca, ki ga določi ravnatelj. Učitelj, ki je uporabil ta ukrep, preveri delo učenca in se z njim pogovori o vzrokih in posledicah težav. O odstranitvi od pouka šola obvesti starše.  

Šola izvaja tudi druge vzgojne ukrepe:   
1. začasen odvzem elektronske naprave, nedovoljenih nevarnih sredstev, s  katerimi krši pravila šolskega reda; 
2. začasen ali trajen odvzem funkcij v okviru oddelčne skupnosti; 
3. v primeru kaznivega dejanja prijava na policijo; 
4. dogovorna poravnava škodljivih posledic ravnanja; 
5. opravljanje koristnega dela.  

Starši učenca morajo biti predhodno ali naknadno obveščeni o vzgojnem ukrepu. Z njimi se pogovori o vzrokih, posledicah in možnih načinih reševanja težav. Če starši razgovor odklonijo,  to  ne  zadrži  uporabe  vzgojnega  ukrepa.  

Šola  vodi  zapise  o  razlogih  za uporabo vzgojnih ukrepov Učencu se izreče vzgojni opomin (Po Pravilniku o vzgojnih opominih), kadar so izčrpana vsa pedagoška sredstva vsebovana v vzgojnem načrtu šole.  

Izrek vzgojnega opomina je povezan z obveznostjo izvajanja usmerjenih individualiziranih proaktivnih, svetovalnih in  drugih  vzgojnih  dejavnosti  in  s  sodelovanjem  zunanjih  institucij  (svetovalni  center, center za socialno delo, dispanzer za psihohigieno itd.).  

V skrajnem primeru je posledica vzgojnih opominov premestitev učenca v drugi oddelek ali  šolo,  v  nekaterih  primerih  tudi  brez  soglasja  staršev.  Odločitev  o  tem  mora  biti podprta s strokovnimi mnenji sodelujočih institucij. Učenec/ka ne sme kršiti pravil Hišnega reda, Vzgojnega načrta in Pravil šolskega reda. V  sestavo  pravil  šolskega  reda  spadajo  tudi  knjižnična  pravila,  ki  jih  pripravita  obe knjižničarki. Pravila šolskega reda se lahko spreminjajo oz. dopolnjujejo.

VIZIJA ŠOLE

"S skupnimi močmi v
varnem in spodbudnem 
okolju omogočamo
otrokom kvalitetno 
pridobivanje
vseživljenjskega znanja. 

Vzgajamo jih v
odgovorne, strpne,
spoštljive in dosledne
osebnosti."


 


banner-mladi-literat-200


safe-si


skype

Arhiv