Šolska svetovalna služba


Kadar otrok sam ni kos učenju, če prihaja v spor s sošolci ali učitelji, če ima težave doma ali sam s seboj, mu lahko pomaga pedagoginja. Le-ta se z otroki in njihovimi starši sreča že v vrtcu in pri vpisu v šolo. Obišče jih že v vrtcu pri njihovih aktivnostih. Zbira podatke o otrokovi šolski zrelosti in sodeluje pri oblikovanju oddelka 1. razreda. Spremlja njihovo vključevanje v oddelčno skupnost in njihov napredek pri šolskem delu. Vsem otrokom, ki imajo učne težave, pomaga s korektivnim delom za učence s specifičnimi učnimi težavami. Pedagoginja vodi tudi skupine za učinkovito učenje, kjer učenci spoznavajo ustrezne metode in tehnike učenja. Prav tako vodi akcijo poklicnega informiranja, delo z nadarjenimi učenci, svetovanja za učence zaključnih razredov in pomaga pri vpisu v srednje šole.

Posebno skrb posvečamo učencem s posebnimi potrebami. Pri delu pomaga pedagoginja, po potrebi se poslužujemo tudi storitev zunanjih strokovnih institucij.

Šolska svetovalna služba pripravi letni načrt dela.

Delo šolske svetovalne službe

Za šolsko svetovalno službo Osnovne šole in vrtca Jarenina, opravlja dela in naloge pedagoginja Ester Mlaj, v okviru 50 % deleža svetovalnega delavca. Delovno obvezo dopolnjuje z izvajanjem dodatne strokovne pomoči učencem (10 ur).

Osnovni kurikularni dokumenti, ki svetovalno delavko obvezujejo pri delu in opredeljujejo njuno delo, so:

 • programske smernice za delo svetovalne službe v šoli,
 • programske smernice za delo svetovalne službe v vrtcu,
 • navodila za izobraževalne programe s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo v šoli oz. v vrtcu,
 • programske smernice za delo razredne skupnosti in oddelčnega učiteljskega zbora,
 • programske smernice za delo z učenci z učnimi težavami,
 • koncept odkrivanja in dela z nadarjenimi učenci.

Temeljna naloga šolske svetovalne službe je, da se na podlagi svojega posebnega strokovnega znanja preko svetovalnega odnosa in na strokovno avtonomni način vključuje v kompleksno reševanje pedagoških, psiholoških in socialnih vprašanj vzgojno-izobraževalnega dela v šoli s tem, da pomaga in sodeluje z vsemi udeleženci v šoli in po potrebi tudi z ustreznimi zunanjimi ustanovami.

V skladu s smernicami dela šolske svetovalne službe pri svojem delu zagotavljala naslednja načela:

 • načelo strokovnosti in strokovnega izpopolnjevanja
 • načelo strokovne avtonomnosti
 • načelo interdisciplinarnosti, strokovnega sodelovanja in povezovanja
 • načelo aktualnosti
 • načelo razvojne usmerjenosti
 • načelo fleksibilnega ravnotežja med osnovnimi vrstami dejavnosti svetovalne službe
 • načelo celostnega pristopa
 • načelo sodelovanja v svetovalnem odnosu
 • načelo evalvacije lastnega dela.

Šolska svetovalna služba se vključuje v kompleksno reševanje pedagoških, psiholoških in socialnih vprašanj v šoli preko treh osnovnih, med seboj povezanih in pogosto prepletenih vrst dejavnosti svetovalne službe:

 • dejavnosti pomoči
 • razvojnih in preventivnih dejavnosti ter
 • dejavnosti načrtovanja in evalvacije.

Tako preko teh treh osnovnih vrst dejavnosti pomaga vsem možnim udeležencem v šoli (otrokom, učencem, vzgojiteljem, učiteljem, vodstvu in staršem), ter z njimi sodeluje na naslednjih področjih vsakdanjega življenja in dela v šoli:

 • področju učenja in poučevanja
 • področju šolske kulture, vzgoje, klime in reda
 • področju telesnega, osebnega (spoznavnega in čustvenega) in socialnega razvoja,
 • področju šolanja in poklicne orientacije
 • ter na področju socialno-ekonomskih stisk. 

  

Pri vsakem navedenem področju delo svetovalne delavke obsega:

 • delo z učenci, ki je lahko individualno ali skupinsko. Pri delu z učenci v prvi vrsti izhaja iz načela dobrobiti, prostovoljnosti in zaupanja, načela celostnega pristopa in načela sodelovanja v svetovalnem odnosu, zlasti v obliki preventivne dejavnosti in intervencije – kurative (nudenje pomoči).

Tukaj gre za neposredno pomoč nadarjenim učencem, učencem z učnimi težavami ter učencem s posebnimi potrebami. Vsekakor pa je pomembna tudi vključitev koordinacije in svetovalno-preventivnega dela z vsemi učenci pri izboljšanju kvalitete učenja.

 • Delo z učitelji, ki je prav tako lahko individualno ali skupinsko. V proces reševanja in preprečevanja težav vstopajo vsak s svojim posebnim znanjem in vedenjem, zato je poudarek na posvetovalnem delu z namenom preventive ali intervencije, skupnega načrtovanja, izvajanja in evalvacije dela v šoli. Vodilo pri skupnem delu z učitelji pa je predvsem načelo interdisciplinarnosti, načelo celostnega pristopa in načelo sodelovanja v svetovalnem odnosu.
 • Delo s starši je lahko individualno ali skupinsko. Poudarek pri delu s starši je na posvetovalnem delu s ciljem preventive ali intervencije in načrtovanja, pomembnega za šolsko delo. Pri delu s starši se ravna v prvi vrsti po načelu zaupnosti in prostovoljnosti, po načelu celostnega pristopa in sodelovanja v svetovalnem odnosu. Staršem je svetovalni delavec v podporo in pomoč pri zagotavljanju osnovne varnosti in spodbudnega okolja. Ozavešča jih o osnovnih vzgojnih načelih in svetuje o učinkovitem delu z učenci, ki imajo vzgojne težave. Po potrebi organizira tudi razne delavnice in predavanja za starše.
 • Delo z vodstvom je sodelovanje, namenjeno preučevanju učnih in vzgojnih procesov v sistemu naše šole z namenom načrtnega poseganja v te procese. Poudarek je na posvetovalnem delu z vodstvom ob upoštevanju načela strokovne avtonomnosti, aktualnosti, razvojne usmerjenosti, načela interdisciplinarnosti, strokovnega sodelovanja in povezovanja ter načela sodelovanja v svetovalnem odnosu. Skupno sodelovanje je potrebno predvsem pri zagotavljanju ustrezne kulture in klime na šoli, oblikovanju šolskega reda ter pri izvajanju internega izobraževanja in izpopolnjevanja učiteljev o sodobnih vzgojnih pristopih. Sprotno evalviranje dela na posameznih individualnih in skupnih sestankih in srečanjih, kjer se bo razpravljajo o sprotnih problemih in njihovih rešitvah.
 • Delo z zunanjimi ustanovami vključuje delo z drugimi osnovnimi in srednjimi šolami, s svetovalnimi centri, z zdravstvenimi domovi ter drugimi ustreznimi zdravstvenimi ustanovami in organizacijami, z Zavodom RS za zaposlovanje, s centri za socialno delo ter drugimi ustreznimi socialno-varstvenim ustanovami in organizacijami, z Zavodom RS za šolstvo in drugimi.

Upošteva se predvsem načelo celostnega pristopa, načelo strokovne avtonomnosti, načelo interdisciplinarnosti, strokovnega sodelovanja in povezovanja. Z njimi bom sodelovala zato, da bodo vzgojno izobraževalni problemi, ki se na naši šoli pojavijo, hitreje in bolje rešljivi. Hkrati pa je pomembnost sodelovanja z drugimi institucijami predvsem interdisciplinarne narave, v kontekstu celega osnovnošolskega izobraževanja pri nas.

Podrobna razdelitev svetovalnega dela v sklopu šole in vrtca in po posameznih področjih dela

Svetovalno delo za šolo

Področje dela: UČENJE IN POUČEVANJE
UDELEŽENCI AKTIVNOSTI
UČENCI Odkrivanje in opredelitev ovir in močnih področij učenca z učnimi težavami,

svetovanje in pomoč učencem s posebnimi potrebami in učnimi težavami,

priprava na izvajanje individualne in skupinske učne pomoči učencem z učnimi težavami.

UČITELJI Priprava in informiranje učiteljev o značilnostih otrok s posebnimi potrebami in o različnih oblikah izobraževanja ter pomoči,

sodelovanje in posvetovanje z učitelji učencev z učnimi težavami in učencev s posebnimi potrebami pri načrtovanju in izvajanju učne pomoči in dodatne strokovne pomoči.

STARŠI Sodelovanje in individualno svetovanje, informiranje o različnih oblikah pomoči.
VODSTVO Sprotno obveščanje o stanju in koordinacija dela.
ZUNANJE INSTITUCIJE Koordinacija in sodelovanje s CSD Pesnica, CSD Maribor, z  ZD Adolfa Drolca Maribor, z  Zavodom RS za šolstvo, s  Svetovalnim centrom za mladostnike in starše Maribor, koordinacija predavanj za starše.
DRUGO Izobraževanje o delu z učenci s posebnimi potrebami,

Nadomeščanja.

 

 PODROČJE DELA: ŠOLANJE, ŠOLSKA KLIMA IN RED
UDELEŽENCI AKTIVNOSTI
UČENCI Individualno svetovanje učencem z vzgojnimi in disciplinskimi težavami,

svetovanje pri izbiri izbirnih predmetov,

sodelovanje pri pripravi in izvajanju razrednih ur,

načrtovanje, koordinacija in izvedba vpisa v 1. razred,

koordinacija vpisa v OPB in JV.

UČITELJI Posvetovanje z učitelji o disciplini in redu v razredu in pomoč pri uvajanju le-teh,

koordinacija pri izbirnih predmetih,

koordinacija evidentiranja nadarjenih učencev in seznanjanje s postopkom identifikacije,

pomoč pri delu z nadarjenimi učenci,

koordinacija za izdelavo IP za nadarjene učence.

STARŠI Individualno posvetovanje in svetovanje staršem učencev z vzgojnimi in disciplinskimi težavami,

svetovanje pred vstopom v šolo,

seznanjanje staršev o postopku odkrivanja nadarjenih učencev ter o  aktivnostih povezanih z nadarjenimi učenci.

VODSTVO Sprotno obveščanje o stanju,

koordinacija pri izbirnih predmetih v 7., 8. in 9. razredu,

načrtovanje dela z nadarjenimi učenci.

ZUNANJE INSTITUCIJE Koordinacija in sodelovanje s CSD Pesnica, CSD Maribor, z ZD Adolfa Drolca Maribor, z  Zavodom RS za šolstvo, s Svetovalnim centrom za mladostnike in starše Maribor.
DRUGO Sodelovanje z razredniki pri pripravi in izvajanju razrednih ur,

Izobraževanje.

 

PODROČJE DELA: POKLICNA ORIENTACIJA
UDELEŽENCI AKTIVNOSTI
UČENCI Informiranje o nadaljnjem izobraževanje, poklicih ter možnostih zaposlovanja,

sprotno urejanje oglasne deske in prostora za poklicno orientacijo,

načrtovanje in izvedba delavnic,

predstavitve poklicev oz. srednjih šol za učence 8. in 9. razredov,

individualno in skupinsko svetovanje,

pomoč učencem, ki se vpisujejo v srednjo šolo,

posredovanje informativnega gradiva,

izvedba vpisa v SŠ – razpis, informativni dan, prijave za vpis.

UČITELJI Informiranje o poklicnem svetovanju.
STARŠI Načrtovanje in izvedba predavanj z vsebino poklicnega usmerjanja.
VODSTVO Sodelovanje pri poklicni orientaciji.
ZUNANJE INSTITUCIJE Koordinacija dejavnosti s CIPS-om, Zavodom za zaposlovanje, s CSD Pesnica in Maribor, s Skladom za razvoj kadrov, z Zavodom RS za šolstvo, s  Svetovalnim centrom za mladostnike in starše Maribor.
DRUGO Vnašanje podatkov na e portalu Ministrstva za šolstvo,

posveti o poklicni orientaciji,

analiza vpisa v SŠ in programe.

 

PODROČJE DELA: TELESNI, OSEBNOSTNI IN SOCIALNI RAZVOJ
UDELEŽENCI AKTIVNOSTI
UČENCI Individualno svetovanje učencem s težavami v razvoju.
UČITELJI Sodelovanje in svetovanje učiteljem glede ravnanja z učenci z motnjami v razvoju.
STARŠI Individualno svetovanje staršem.
VODSTVO Sprotno obveščanje o stanju.
ZUNANJE INSTITUCIJE Koordinacija in sodelovanje ter zunanje obravnave; s CSD Pesnica, s CSD Maribor,  z ZD Adolfa Drolca Maribor – pedopsihiatrijo, policijsko upravo Maribor, Šentilj,  z Zavodom RS za šolstvo, s Svetovalnim centrom za mladostnike in starše Maribor.
DRUGO Skupnost učencev šole, otroški parlament.

 

 PODROČJE DELA: SOCIALNO EKONOMSKE STISKE
UDELEŽENCI AKTIVNOSTI
UČENCI Individualni razgovori z učenci in pomoč pri reševanju socialnih stisk,

informiranje o možnostih regresirane prehrane, regresirane šole v naravi,

informiranje o možnostih štipendiranja in razpisih za štipendije,

informiranje o možnostih pridobitve Zoisovih in drugih štipendij.

UČITELJI Informiranje o možnostih regresirane prehrane, regresirane šole v naravi,

informiranje in sodelovanje z učitelji pri reševanju socialnih stisk.

STARŠI Informiranje o možnostih regresirane prehrane, regresirane šole v naravi,

informiranje o možnostih štipendiranja in razpisih za štipendije,

informiranje o možnostih pridobitve Zoisovih in drugih štipendij.

 

VODSTVO Obveščanje v zvezi z reševanjem socialnih stisk.
ZUNANJE INSTITUCIJE Koordinacija in sodelovanje s CSD Pesnica, s CSD Maribor, z ZD Adolfa Drolca Maribor – s pedopsihiatrijo, s Policijsko upravo Maribor, Šentilj, z Zavodom RS za šolstvo, Svetovalnim centrom za mladostnike in starše Maribor.

 

DODATNA STROKOVNA POMOČ
PODROČJE AKTIVNOSTI
Identifikacija otrok s posebnimi potrebami na RS Sodelovanje z razredniki,

opazovanje v razredu.

Načrtovanje in izvajanje individualiziranih programov za OPVIP Načrtovanje funkcijskih ter vsebinskih ciljev za posameznega otroka,
načrtovanje prilagoditev pri organizaciji, preverjanju in ocenjevanju znanja, napredovanju, časovni razporeditvi pouka in drugo
načrtovanje evalvacije dela.
Individualno delo z otroki v razredu in izven njega Pomoč učencem z odločbo o usmeritvi, ki imajo specifične težave oz. primanjkljaje na področjih branja, pisanja, računanja, motorike, jezika, pomnjenja, pozornosti in koncentracije,…
razvijanje otrokovih močnih področij,
premagovanje učnih težav- uporaba individualiziranih oblik, metod poučevanja,
uporaba prilagojenih učnih pripomočkov in materialov.
Evalvacija individualiziranih programov za OPVIP Sprotna, ob zaključku redovalnega obdobja; končna, letna.
Sodelovanje na strokovnem timu za evalvacijo otrokovega napredka (IP) Timski sestanki za otroke z IP,
skupno načrtovanje prilagoditev pri organizaciji pouka, preverjanju in ocenjevanju znanja, napredovanju in časovni razporeditvi pouka,
upoštevati minimalne standarde znanja za posameznega otroka,
skupno evalviranje otrokovega napredka.
Delo s starši Individualni razgovori, svetovanje in sodelovanje.
Sodelovanje z učitelji Razgovori o učencih,

razgovori s starši o učni problematiki otrok,
oddelčne, problemske, pedagoške, ocenjevalne  konference,

sodelovanje pri delu aktivov.

Sodelovanje z vodstvom šole Sestanki pedagoškega zbora in timski sestanki, sestanki aktivov

razgovori s starši in učenci v primeru učnih težav.

Sodelovanje z zunanjimi institucijami Vzgojna, učna in socialna problematika.
Priprava na delo Individualne priprave za posameznega učenca.
Evalvacija dela Sprotna, ob zaključku ocenjevalnega  obdobja, končna, letna.
Izobraževanje Na strokovnih seminarjih, študijske skupine in drugo.

 

Svetovalno delo za vrtec:

PODROČJE AKTIVNOSTI
Delo z otroki Pomoč otrokom pri uvajanju v vrtec, pomoč otrokom s težavami, ki izvirajo iz socialnega okolja, pomoč otrokom s posebnimi potrebami.
Sodelovanje s strokovnimi delavci vrtca Svetovanje in posvetovanje s strokovnimi delavkami pri načrtovanju programa predšolske vzgoje, pomoč pri težavah z vodenjem skupine, pri obvladovanju otrok v skupini zaradi disciplinskih težav, pri čustvenih, osebnostnih stiskah otrok, ugotavljanje stanja in evalvacija vzgojno – izobraževalnega dela, sodelovanje pri načrtovanju, organizaciji in izvajanju raznih oblik strokovnega usposabljanja in izpopolnjevanja v vrtcu, pomoč pri organizaciji prireditev in praznovanj.
Svetovalno delo s starši in družinami Analiza potreb staršev po sodelovanju z vrtcem, pomoč staršem, ko je zaradi njihovih različnih osebnostnih, socialnih, zdravstvenih ali materialno-ekonomskih stisk ogrožen otrokov normalni razvoj, individualni pogovori.
Sodelovanje z vodstvom vrtca Pomoč pri spremljanju in evalvaciji življenja in dela v vrtcu, opazovanje otrok,ipd.
Sodelovanje z zunanjimi institucijami S CSD Pesnica, s CSD Maribor, z ZD Adolfa Drolca Maribor – pedopsihiatrijo, s Policijsko upravo Maribor, Šentilj ,z Zavodom RS za šolstvo, s  Svetovalnim centrom za mladostnike in starše Maribor in sodelovanje s podjetji, društvi, zavodi, strokovnimi delavci iz ustreznih drugih zunanjih ustanov.
Drugo strokovno delo Načrtovanje, programiranje, spremljanje in evalvacija lastnega dela, razvojno analitično delo, strokovno izobraževanje.

Opredelitev prednostnih nalog šolske svetovalne delavke po posameznih obdobjih v šolskem letu 2015/2016:

 september – december 2015

 • sodelovanje pri oblikovanju LDN
 • oblikovanje natančnega načrta dela svetovalne delavke in fond ur za šolsko leto
 • aktivno sodelovanje pri strokovnih organih šole in vrtca
 • oblikovanje strokovnih skupin za delo z otroki s posebnimi potrebami
 • oblikovanje strokovne skupine za delo z nadarjenimi učenci
 • ureditev arhiva v svetovalni službi
 • načrt obiskov svetovalne delavke po oddelkih in seznanitev sodelavcev
 • aktivno sodelovanje na strokovnih aktivih
 • aktivno sodelovanje na timskih sestankih
 • pomoč pri vodenju evidence vpisa otrok novincev, ureditev dokumentacije, novih seznamov, pomoč pri delu z novim programom e – asistent
 • načrt za delo z otroki s posebnimi potrebami
 • aktivno sodelovanje s strokovno skupino za nadarjene učence
 • sodelovanje s starši za uvedbo postopka usmerjanja
 • priprava predavanja za starše
 • aktivno vključevanje digitalnih kompetenc v področje učenja in poučevanja
 • izvedba delavnic in informiranje učencev 9. razredov na temo učenje učenja
 • projekt vključevanja nadarjenih učencev v delo in integracijo v sklopu rednega pouka

 januar – marec 2016

 • aktivno sodelovanje na strokovnih aktivih
 • aktivno sodelovanje na timskih sestankih
 • aktivno sodelovanje na strokovnih srečanjih
 • aktivno sodelovanje na roditeljskih sestankih (devetošolci – poklicna orientacija)
 • aktivno sodelovanje s strokovnimi skupinami za otroke s posebnimi potrebami
 • aktivno sodelovanje s strokovno skupino za nadarjene učence
 • polletna evalvacija dela z otroki s posebnimi potrebami
 • sodelovanje s starši za uvedbo postopka usmerjanja
 • aktivno vključevanje digitalnih kompetenc v področje učenja in poučevanja
 • priprava in izvedba predavanja za starše
 • aktivno vključevanje digitalnih kompetenc v področje učenja in poučevanja
 • izvedba delavnic in informiranje učencev 6. razredov na temo učenje učenja
 • projekt vključevanja nadarjenih učencev v delo in integracijo v sklopu rednega pouka

 april  – junij 2016

 • aktivno sodelovanje na strokovnih aktivih
 • aktivno sodelovanje na timskih sestankih
 • izvedba študentske pedagoške prakse ( po potrebi)
 • aktivno sodelovanje na strokovnih srečanjih
 • aktivno sodelovanje na roditeljskih sestankih (vpisi novincev)
 • aktivno sodelovanje s strokovnimi skupinami za otroke s posebnimi potrebami
 • aktivno sodelovanje s strokovno skupino za nadarjene učence
 • končna evalvacija dela z otroki s posebnimi potrebami
 • sodelovanje s starši za uvedbo postopka usmerjanja
 • aktivno vključevanje digitalnih kompetenc v področje učenja in poučevanja
 • priprava in izvedba predavanja za starše
 • aktivno vključevanje digitalnih kompetenc v področje učenja in poučevanja
 • izvedba delavnic in informiranje učencev 5. razredov na temo učenje učenja
 • projekt vključevanja nadarjenih učencev v delo in integracijo v sklopu rednega pouka

julij – avgust 2016

 • zaključne evalvacije dela, poročila, zapisniki o delu strokovnih skupin
 • načrtovanje dela za novo šolsko leto
 • ureditev vse dokumentacije
 • priprava novih seznamov otrok
 • predlogi dobre prakse za nadaljnje delo v novem šolskem letu.

VIZIJA ŠOLE

"S skupnimi močmi v
varnem in spodbudnem 
okolju omogočamo
otrokom kvalitetno 
pridobivanje
vseživljenjskega znanja. 

Vzgajamo jih v
odgovorne, strpne,
spoštljive in dosledne
osebnosti."


 


banner-mladi-literat-200


safe-si


skype

Arhiv