Hišni red


ŽELIMO,  DA  BI  SE  V  ŠOLI  DOBRO  POČUTILI  
IN  SE MED  SEBOJ DOBRO  RAZUMELI.  

ČE  ŽELIMO  TO  DOSEČI,  MORAMO UPOŠTEVATI HIŠNI RED. 

 

Na podlagi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovne šole Jarenina (Ur. objave s spremembami 9. 5. 2008) ter v skladu z 31.a členom ZoOŠ (UPB3, Ur.l.  81/06) in po predhodno opravljeni obravnavi na svetu staršev in učiteljskem zboru, je ravnatelj šole sprejel    

HIŠNI RED            

Učenci in delavci šole ter zunanji obiskovalci so dolžni prispevati k:

 • – uresničevanju ciljev in programov šole,
 • – varnosti udeležencev vzgojno izobraževalnega procesa, 
 • – urejenosti, čistoči, redu in prijetnem počutju na šoli, 
 • – preprečevanju škode.  

Določila hišnega reda veljajo in jih morajo spoštovati vsi zaposleni, učenci in drugi udeleženci vgoje in izobraževanja.  

Določila hišnega reda, ki se nanašajo na vedenje učencev, upoštevanje navodil učiteljev in spremljevalcev ipd., veljajo tudi pri:  

 • – programih in dejavnostih, ki jih šola organizirano izvaja na drugih lokacijah, npr. športni, kulturni, tehniški, naravoslovni dnevi, ekskurzije, šola v naravi, življenje v naravi ipd., 
 • – na prireditvah in predstavah, ki se jih učenci udeležujejo v organizaciji šole ter
 • – na poti od in do šolskega avtobusnega postajališča.  

Odgovornost šole v šolskem prostoru velja za čas, ko poteka učno-vzgojni proces in druge organizirane dejavnosti.  

ŠOLSKI PROSTOR zajema šolsko stavbo (sem spadajo tudi prostori vrtca), zunanje šolske površine in urejene poti okoli šole ter oba igrišča vrtca.  

Šolski prostor se uporablja za izvajanje:

 • – vzgojno-izobraževalnih dejavnosti učencev šole, 
 • – drugih oblik vzgojno-izobraževalnih dejavnosti v organizaciji izvajalcev na podlagi sklenjene pogodbe, 
 • – dejavnosti, ki jih s sklepom določi ustanovitelj,
 • – oddajanjem prostorov v najem (tržna dejavnost) v soglasju z ustanoviteljem.    

Šola je odprta od 6.00 do 16.00 ure. Po tej uri je zaklenjena in učenci ne smejo sami v šolske prostore.  

Enota vrtca je odprta od 5.15 do 16.00 ure. 

Popoldanske dejavnosti v organizaciji najemnikov so od 16. ure do 20.45 ure.  

Poslovni čas ob sobotah je določen s šolskim koledarjem.   

Ravnatelj lahko v izjemnih okoliščinah (primer višje sile, prireditve,…) odredi, da šola začasno posluje tudi v soboto, nedeljo, na državni praznik ali na drug z zakonom določen dela prost dan.

V času pouka prostih dni šole se poslovni čas in uradne ure določijo glede na organizacijo dela in organizacijo letnih dopustov.   

Uradne ure:

DAN OD DO OD DO
ponedeljek 10:20 12:20 13:00 14:00
torek 10:00 12:00
sreda 10:00 12:00 13:00 14:00
četrtek 10:00 12:00
petek 10:00 13:00

 

1. Učenci  in  učitelji  morajo  priti  v  šolo  pravočasno  in  najmanj  10  minut  pred določenim časom za pričetek pouka oz. programa.

 2. Obleko  in  obutev  odložimo  v  garderobne  omarice  in  po  šoli  hodimo  samo  v šolskih copatih, ki jih uporabljamo tudi v telovadnici.

 3. V času odmorov se zadržujemo v učilnicah oziroma na hodnikih in ravnamo po navodilih dežurnega učitelja.

 4. V  šoli  in  zunaj  nje  se med  seboj  pozdravljamo.  Učenci  zaposlene  na  šoli vikajo. Naslavljajo jih z gospa, gospod in ime ali priimek. 

5. Pri malici,  pri  kosilu  v  jedilnici  se  obnašamo  po  pravilih  lepega  obnašanja  – bontona. 

6. Za  sabo  zapiramo  vrata  stranišč,  racionalno  uporabljamo  vodo,  električno energijo, papirnate brisače in skrbimo za red v straniščih. 

7. Do učiteljev, drugih delavcev šole, sošolcev ter obiskovalcev šole smo prijazni in pozorni.

8. Skrbimo  za  red  in  čistočo  na  šoli,  v  telovadnici  in  na  zunanjih  šolskih površinah.

9. Ne uničujemo šolske lastnine. 

10. Šolsko  torbo  nosimo  vedno  s  seboj,  razen  ko  gremo  k  telovadbi –  takrat  jih zložimo v garderobi.

11. Pazimo na svoje stvari in pustimo stvari drugih pri miru. 

12. Pouk poteka pod vodstvom učitelja v učilnicah kot je določeno z urnikom. 

13. Med  poukom  velja  disciplina,  ki  obsega:  prisotnost  na  svojem  mestu, pripravljenost  na  pouk,  poslušanje  razlage  učitelja,  dvigovanje  rok  pred govorjenjem, brisanje table, pospravljanje za seboj. 

14. Med šolskimi urami učenci ne zapuščajo učilnic, razen v posebnih primerih in le z dovoljenjem učitelja. 

15. Po končani uri pouka zapustimo učilnico čisto in pospravljeno. 

16. Nediscipliniranega  učenca  učitelj  vpiše  v  dnevnik  oz.  zvezek  domnevnih kršitev  šolskega  reda,  v  skrajnem  primeru  pa  ga  napoti  k  šolski  svetovalni službi  ali  k  ravnatelju,  ki  z  njim  opravi  razgovor  in  sodeluje  pri  nadaljnjem reševanju nastalega problema. 

17. Začetek  in  konec  šolske  ure  oznani  zvonec,  vendar  učenci  lahko  zapustijo učilnico šele takrat, ko jim to dovoli učitelj. 

18. Med odmori se učenci pripravljajo na naslednjo uro. Vsako zapuščanje šole ali  odhajanje  drugam  je  strogo  prepovedano,  razen  v  posebnih  primerih  in  z dovoljenjem učitelja. 

19. Dežurni učenec mora vsakega obiskovalca vljudno pozdraviti in ga povprašati po imenu in h komu je namenjen ter podatke vpisati na list dežurnega učenca. Dežurni učenec mora biti na svojem mestu na hodniku,  razen kadar opravlja kakšno nalogo ali izvršuje kakšno naročilo. Učenci dežurajo do 14.00 ure. 

20. Po  končanem  pouku  gredo  učenci  domov,  vozači  pa  počakajo  na  avtobus pred šolo oz. v garderobi. 

21. V  šoli  je  prepovedano  kajenje,  uživanje  ter  prinašanje  alkohola  in  mamil, tekanje  in pretepanje, preprodaja kakršnih koli stvari, vodenje domačih živali. Prav tako je v šoli prepovedana uporaba drugih naprav, ki omogočajo kakršno koli avdio in video snemanje šolskih prostorov, zaposlenih in sošolcev (razen v primerih, ko ima oseba za to dovoljenje vodstva šole). 

22. V razredu je kakršna koli uporaba mobilnih telefonov med poukom prepovedana. Če učenec mobitel uporablja in ovira šolsko delo (to velja tudi na dnevih dejavnosti, športnih dnevih, ekskurzijah …), mu ga učitelj začasno odvzame. Šola za poškodovane, izgubljene ali odtujene mobilne telefone ne odgovarja. 

23. V šoli ne kričimo, smo strpni in poskrbimo za dobre medsebojne odnose.  

 

Ukrepanje v primeru poškodb ali slabem počutju učenca Vsak  delavec  šole  oz.  učenec  je  dolžan  takoj ukrepati,  ko  opazi  ali  je  obveščen o poškodbi ali slabem počutju učenca.  

Učenca  je potrebno namestiti na varno mesto  in zagotoviti, da ni sam. Delavec oz. učenec  je  dolžan  o poškodbi  ali  slabem  počutju  učenca  obvestiti  tajništvo  šole, svetovalno službo ali ravnatelja, ki obvesti starše, da pridejo po otroka.

V primeru  težje poškodbe, zelo slabega počutja, bolezenskega stanja ali v primeru, da se ne da oceniti  resnosti poškodbe ali stanja,  je potrebno poklicati zdravnika. V primeru, da se zdravnik ne more takoj odzvati na klic je potrebno poklicati reševalno postajo. V obeh primerih je potrebno takoj obvestiti starše.  

V primeru, da  je poškodba posledica nasilnega dejanja ali nesreče  (padec z višine …)  je šola o  tem dolžna obvestiti  tudi policijo. V primeru vseh poškodb  je potrebno sestaviti zapisnik in ga oddati v tajništvu šole.    

Kršitve pravil hišnega reda V primeru, da učenec krši pravila hišnega reda, bo šola kršitev obravnavala v skladu z določili Pravilnika o pravicah  in dolžnostih učencev v osnovni šoli  (Ur.l. št. 75/04) oz. VZGOJNIM NAČRTOM.  Pravilnik o pravicah in dolžnostih učencev v osnovni šoli (Uradni list RS, št. 75/04) se uporablja  do  uveljavitve  Pravil  šolskega  reda,  vendar  najdlje  do  31.  8.  2009  oz. sprejema VZGOJNEGA NAČRTA. Načine zagotavljanja varnosti šola uredi v Pravilu šolskega reda.  

Delovanje političnih strank v šolskem prostoru ni dovoljeno.  

Uporaba hišnega reda  velja za celoten šolski prostor, površine in zgradbe.  

Če  so  v  zgradbi,  ki  jo  uporablja  šola  tudi  drugi  uporabniki,  sprejmejo  hišni  red  vsi uporabniki soglasno.  Obveščanje Ta hišni red se objavi na oglasni deski šole in spletni strani šole.

Osnovna šola v publikaciji predstavi kratko vsebino hišnega reda.   

Veljavnost  Hišni red je ravnatelj sprejel dne 18. 6. 2008. Hišni red se začne uporabljati s 1. septembrom 2008.

Alen Krajnc, ravnatelj

VIZIJA ŠOLE

"S skupnimi močmi v
varnem in spodbudnem 
okolju omogočamo
otrokom kvalitetno 
pridobivanje
vseživljenjskega znanja. 

Vzgajamo jih v
odgovorne, strpne,
spoštljive in dosledne
osebnosti."


 


banner-mladi-literat-200


safe-si


skype

Arhiv