Dodatni in dopolnilni pouk


DOPOLNILNI IN DODATNI POUK

Število ur je planirano po predmetniku ter glede na število oddelkov. Na razredni stopnji ga organizirajo razredničarke.

DODATNI POUK

Učencem z boljšim učnim uspehom, ki pri posameznih predmetih presegajo določene

standarde znanja, je namenjen dodatni pouk. S poglobljenimi in razširjenimi vsebinami ter z različnimi metodami dela, kot so samostojno učenje, problemski pouk in priprave na tekmovanja, podpira doseganje višjih učnih ciljev. Dodatni pouk poteka po urniku, dogovorjenem v septembru.

 

DOPOLNILNI POUK

 Učencem, ki poleg rednega pouka potrebujejo še dopolnilno razlago snovi in pomoč učitelja, je namenjen dopolnilni pouk. Z drugačnim načinom dela učenci lažje osvojijo temeljne učne cilje. Poteka po urniku, objavljenem v septembru.

Urnik dodatnega in dopolnilnega pouka je v sklopu urnika vsakega oddelka.

Dopolnilni in dodatni pouk obiskujejo učenci prostovoljno na predlog učiteljev in v soglasju s starši.

 

NOTRANJA FLEKSIBILNA DIFERENCIACIJA

Učitelji bodo pri svojem pouku samostojno diferencirali pouk glede na znanje in sposobnosti učencev. Notranja fleksibilna diferenciacija bo tekla skozi celo šolsko leto.

 

INDIVIDUALNA IN SKUPINSKA POMOČ

Od 4 ure (0,5 ure na razred) koristimo 2,5 ure pri učencih z učnimi težavami, 1,5 ure pa koristimo za nadarjene učence.

VIZIJA ŠOLE

"S skupnimi močmi v
varnem in spodbudnem 
okolju omogočamo
otrokom kvalitetno 
pridobivanje
vseživljenjskega znanja. 

Vzgajamo jih v
odgovorne, strpne,
spoštljive in dosledne
osebnosti."


 


banner-mladi-literat-200


safe-si


skype

Arhiv